NEO ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ

­­­­­Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μοριοδότησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 08/2014 για voucher κατάρτισης ανέργων ηλικίας 29-64 ετών), θα πρέπει να:

­­
Το επιδοτούμενο Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων και εργαζομένων» και επιχειρεί την κατάρτιση του προσωπικού σε διαθρωτικές αλλαγές, προκειμένου να επιτευχθεί η ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση καθώς και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στο πλαίσιο του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2010-11 και της στρατηγικής του για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, θα διοργανώσει σε συνεργασία με την ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, επιδοτούμενα σεμινάρια για τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων μελών  του στις εξής θεματικές ενότητες:

­
voucher

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


­

Διεξαγωγή εξετάσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ

Διεξαγωγή εξετάσεων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3/10/2012 και 4/10/2012

Ώρες διεξαγωγής: 10:00 - 13:00 και 14:00 - 17:00

Τίτλος πιστοποίησης "Basic IT core"

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την i-skilsΚατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα)

Το ΚΕΚ «ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ», Πρόκειται να υλοποιήσει στην Αθήνα 1 Επιδοτούμενo πρόγράμμα Ανέργων. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εθνικ­ής Εμβέλειας σε συνεργασία με την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, του Υποέργου 39 της πράξης «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης (πράσινα επαγγέλματα) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»

­...περισσότερα

­Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους ανέργους έως 29 ετών (με το σύστημα Voucher)
­­

2

­Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπι­νου Δυναμικού. ­­

 

Σκοπός τη­ς ­δράσης εί­ναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά ν­έων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτιση­ς και πρακτι­κής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Η δράση διασφαλίζε­ι τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Δράση περιλαμβάνει, μέσω χορήγησης voucher τα εξής:

    ­
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες.
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

Ωφελούμενοι:

Επιχειρήσεις

  Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών,

  Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Σύνολο Ωφελουμένων: 35.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, εκτός του Τουρισμού

ΟΦΕΛΗ

  Κατάρτιση 80 ωρών, σύμφωνα με επιλογή του/της και σε συνάφεια με επαγγελματικές προτιμήσεις, με εκπαιδευτικό επίδομα 400,00 €.

  Απασχόληση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα διάρκειας 5 μηνών με επιπλέον των ανωτέρω αμοιβή:

  2.300,00 € για απόφοιτους ΑΕΙ / ΤΕΙ &

  2.000,00 € για απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

  Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης

  Δυνατότητα σύμβασης εργασίας μετά την περίοδο απασχόλησης, με μερική επιδότηση.

ΟΦΕΛΗ

  Απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού, για διάστημα 5 μηνών χωρίς κανένα κόστος

Αμοιβή και ασφάλιση προσωπικού από την δράση και όχι από την επιχείρηση

  Χωρίς κανένα περιορισμό για συμμετοχή επιχειρήσεων οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα

  Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος (14 μήνες x 300,00 €), για τις επιχειρήσεις που μετά την πάροδο των 5 μηνών, επιθυμούν (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) να συνάψουν σύμβαση εργασίας με ωφελούμενο από τη δράση ( αφορά σε καινούργιο πρόγραμμα που πρόκειται να προκηρυχθεί)

­ ­­­

 Φόρμα συμμετοχής επιχείρησης Αθήνα, εδώ.
 Φόρμα συμμετοχής ωφελούμενου Αθήνα, εδώ.
 Φόρμα συμμετοχής επιχείρησης Έυβοιας, εδώ.
 Φόρμα συμμετοχής ωφελούμενου Έυβοιας, εδώ.


Πληροφορίες: ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
- Κ. Παλαμά 6-8, 11141 Αθήνα, Τηλ.210-2116420 & 21, Fax: 210-8215392, voucher@plegma.gr.
- Ταμυναίων 63  Αλιβέρι, Τηλ.2223029740, Fax: 2223025109, plegaliv@otenet.gr­.

Το Υπουργείο Υγείας, ανακοινώνει την προκήρυξη της δράσης «Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)», που στοχεύει στην κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών υγείας. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 1.300 άνεργοι, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ.­­

Ο συνολικός προϋπολογισμο­ύ της δράσης ανέρχεται σε 15.600.000 €, και χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με πόρους της Ελλάδας και της ­Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

­

Νέο πρόγραμμα Voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών) ξεκινάει συμφώνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας μέσα στον Ιούλιο και θα δώσει την ευκαιρία να καταρτιστούν 50.000 άνεργοι εγγεγραμμένοι του ΟΑΕΔ.

­

Νέο πρόγραμμα Voucher (επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους από 25 έως 29 ετών) έχει ήδη προκηρυχθεί με καταληκτική ημερομηνία την Δευτέρα 15/09/2014.­

­ ­­